Pavel Piekar – Karel Vik, barevný linoryt, 2017

Pavel Piekar - Karel Vik, barevný linoryt, 2017