O Grafice roku

GRAFIKA ROKU 2015 ⋅ 21. CENA VLADIMÍRA BOUDNÍKA

Místo konání: Clam-Gallasův palác, Husova 20, 110 00 Praha 1

Doba konání: 16. 2.–20. 3. 2016, út-ne 10:00–20:00 / vernisáž 15. 2. v 18:00

Pořadatel: Nadace Hollar

Hlavní spolupořadatel: Hl. m. Praha

Spolupořadatel: Městská část Praha 1, SČUG Hollar

Finanční podpora: Ministerstvo kultury ČR

Partneři:

Pražská plynárenská, a. s.

Institut mikroelektronických aplikací, s. r. o.

Fakulta umění a designu UJEP

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU

Fakulta umění OU v Ostravě

Pedagogická fakulta UHK

H. R. G. spol. s. r. o.

 

Kurátorský tým: PhDr. Hana Larvová, PhDr. Eva Neumannová

Kurátor 21. Ceny Vladimíra Boudníka: PhDr. Terezie Zemánková, PhD.

Instalace: Gram Art – Jiří Leneček

Grafická úprava projektu: Daniel Vojtíšek

Příprava a organizace: Ing. Michal Najman, Mgr. Kateřina Slezáková

 

Projekt se koná pod záštitou primátorky hl. m. Prahy paní Adriany Krnáčové a ministra kultury ČR pana Mgr. Daniela Hermana.

 

GRAFIKA ROKU je od r. 1994 každoročně pořádanou celostátní soutěžní výstavou zabývající se soudobou uměleckou grafickou tvorbou v České republice.

V současné době došlo vzhledem k smutnému odchodu PhDr. Simeony Hoškové, ředitelky sdružení Inter-Kontakt-Grafik, která projekt od počátku jeho existence pořádala, po vzájemné dohodě mezi sdružením IKG a Nadací Hollar ke změně pořadatele, kterým se stala Nadace Hollar. Nadace Hollar je organizací založenou Sdružením českých umělců grafiků Hollar v r. 1994 za účelem všestranné podpory, ochrany a rozvoje české umělecké grafiky a kresby jako jednoho z nejvýraznějších fenoménů české výtvarné kultury s dlouholetou tradicí v českém i mezinárodním kontextu, který v nemalé míře ovlivňuje kulturnost a vzdělanost českého národa.

Nadace Hollar si klade v tomto chystaném ročníku a v ročnících následujících za cíl plynule navázat na již tradiční fungování a ducha Grafiky roku, zároveň se chystá projekt v mnoha směrech inovovat:

 

– Oživení vizuálního stylu a propagace projektu

– Zvýšení zájmu a povědomí v oblasti volné grafiky

– Zpřístupnění akce širšímu publiku

– Zpřístupnění projektu sociálně a zdravotně znevýhodněným skupinám: Jednáme s obecně prospěšnou společností Tichý svět, která pomáhá neslyšícím vyjít z izolace. Naším společným projektem budou pravidelné návštěvy klientů této komunity na výstavě  formou prohlídek a workshopů (tlumočení do znakového jazyka)

– Zaměření se na zahraniční publikum a cizince žijící na našem území

– Zaměření se na mladé publikum i mladé, začínající autory

– Zatraktivnění projektu pro návštěvníky i účastnící se umělce (rozšířit okruh účastníků):

– Doprovodné programy: komentované prohlídky, workshopy, ukázkové tiskařské dílny, návštěvy uměleckých ateliérů, diskuse s umělci a předními teoretiky umění

– Rozšíření oceňovaných kategorií a zařazení alternativních grafických postupů – finanční podpora umělců, navázání spolupráce mezi umělci a soukromou podnikatelskou sférou, probudit zájem o „mecenášství“ v umělecké sféře

– Koncerty, divadlo v prostoru výstavy (využití dalších projektů mnoha umělců-grafiků, kteří se pohybují i v dalších uměleckých odvětvích, propojení výtvarného umění, hudby a divadla)

– Zvýšení spolupráce s uměleckými středními a vysokými školami

– V blízké budoucnosti bude v rámci Grafiky roku vytvořena mezinárodní sekce, která představí volnou grafickou tvorbu v širokém mezinárodním (a tedy celistvějším) kontextu

– Navázání mezinárodní komunikace mezi grafiky

– Reprízování vybrané části výstavy na území ČR i v zahraničí

– Úzká spolupráce s výborem SČUG Hollar a jeho aktivními členy

– Spolupráce se SČUG Hollar na přípravě a realizaci oslav 100 let od založení SČUG Hollar, které proběhnou v r. 2017

– Cena Vladimíra Boudníka, která se konala vždy společně s Grafikou roku, se nyní stává její součástí. Její smysl ani číslování ročníků se nemění, v r. 2016 bude vybranému autorovi předána již 21. Cena Vladimíra Boudníka, stejně tak zůstává neměnná výše finančního ocenění. Laureát bude, jako v předchozích letech, vybírán odbornou komisí.

 

Grafika roku je tradičně rozdělena do několika základních kategorií (dle velikosti děl, umělecké techniky, zvláštní kategorii tvoří studentské práce a digitální grafika), ve kterých jsou na základě rozhodnutí poroty sestávající z předních odborníků (teoretici umění, zástupci významných kulturních institucí, pedagogové vysokých uměleckých škol, umělci) uděleny ceny vybraným autorům, které jsou kromě doložení kvality autorovy tvorby často finanční povahy a umožňují tak danému umělci další nezávislou uměleckou činnost.

V rámci Grafiky roku 2015 se bude tradičně udělovat Cena Vladimíra Boudníka, prestižní ocenění za umělcův celoživotní přínos grafice. Cena Vladimíra Boudníka byla založena r. 1995 a je každoroční součástí Grafiky roku. O nositeli ceny rozhoduje vysoce odborná komise. Cena byla doposud udělena prof. Daliboru Chatrnému, prof. Ladislavu Čepelákovi, Aleně Kučerové, Janu Kubíčkovi, prof. Eduardu Ovčáčkovi, Janu Měřičkovi, Květě Pacovské, Michalu Cihlářovi, Marii Blabolilové, Jiřímu Anderlovi, doc. Jaroslavě Severové, Lubomíru Přibylovi, Vojtěchu Kováříkovi, doc. Zdeňku Sýkorovi, doc. Mikoláši Axmannovi, prof. Františku Hodonskému, prof. Jiřímu Lindovskému, Oldřichu Kulhánkovi, doc. Zbyňku Janáčkovi a v minulém ročníku Jindřichu Růžičkovi.

Cílem Grafiky roku je představení a zpřístupnění rozmanité grafické umělecké tvorby české i zahraniční, laické i odborné veřejnosti a upozornění na vývojové tendence v tomto uměleckém odvětví. Grafická tvorba má v naší zemi dlouhou bohatou tradici a prestiž, proto cítíme jako naši povinnost vytvářet prostředí, ve kterém bude tato tvorba zpřístupněna nejen odborníkům a samotným umělcům, ale také širokému publiku.

Cílem projektu je mimo jiné zprostředkování kontaktů, vytvoření povědomí, vazeb, dialogu a přátelství mezi několika generacemi umělců, kteří se výstavy pravidelně účastní.

Vzdělávací funkce projektu není zaměřena pouze na laickou a odbornou teoretickou veřejnost, pro které jsou připraveny v rámci doprovodného programu výstavy mnohé akce, ale vytváří i vzájemný dialog mezi těmito teoretiky a návštěvníky spolu s vystavujícími autory, pro které je zpětná vazba publika a odborníků v dané oblasti přínosná v jejich vlastní umělecké tvorbě.

Scan_Pic0001