Výstavy

Renáta Fučíková: Na scénu! | • vernisáž středa 31.1.2024 v 17 hod

Výstava v Gallerii Hollar

Renáta Fučíková: Na scénu!

vernisáž: středa 31. 1. 2024 v 17 hod

termín výstavy: 1. 2. – 3. 3. 2024 | út-ne 10-12 a 13-18 hod

doprovodný program:

• čtvrtek 15. 2. 2024 v 17 hod

křest knihy „Královny a poutníci“ s ilustracemi Renáty Fučíkové vydané nakladatelstvím Albatros, kmotry knihy jsou Eleonore Kinsky a Jan Czernin

• čtvrtek 29. 2. 2024 v 19 hod

autorské čtení knih Radka Malého „Kafka: Člověk své i naší doby“ a „Legendy a litanie“ ilustrovaných Renátou Fučíkovou

 

Celý svět je divadlo a muži, ženy na něm jsou jen herci. Mají své příchody a odchody a jeden člověk hraje v životě několik rolí v sedmi dějstvích.
                                                                                                                               William Shakespeare

 

Na scéně Renáty Fučíkové defilují postavy Shakespearových, Moliérových, Geothových a Čechovových her, procházejí tu reálné osobnosti dobové Anglie, Francie, Německa a Ruska. V evropských kulisách se setkávají královny a poutníci dávných věků a lidé rozličných profesí moderní doby, mířící do jiných částí světa a zase se vracející zpět.

Renáta ráda sděluje obrazem a slovem zároveň. Právě autorská kniha ji totiž nechává v obou oblastech naplno rozvinout tvůrčí potenciál, který se u ní šťastně pojí s darem pregnantně vyjádřit a předat myšlenku. Události interpretuje vlastním, nezatíženým pohledem, opřeným o důkladné studium pramenů. Bohatou škálu témat pojímá v širokých dějinných souvislostech i detailních záběrech, klasické vyprávění prokládá komiksem, realitu kombinuje s fikcí, popisuje svět vnější i ten, který nosíme v sobě. V základu veristickou ilustraci posouvá k metaforickému vyjádření, které uplatňuje i v barevné rovině.

Výstava, jejímž jádrem je autorčina tvorba posledního desetiletí, představuje ilustrace založené na dvou odlišných technikách. První, zpracované na různě tónovaných podkladech akvarelovou a kvašovou malbou kombinovanou s tušemi, nabízejí mimořádně barevné kvality. Druhé, které vznikají odškrabováním černého laku z povrchu bílé desky, mají naopak silný grafický výraz, působivý v digitálně kolorovaných verzích i ve své původní podobě, sugestivně evokující ponurou kafkovskou atmosféru.

Andrea Sloupová, kurátorka výstavy

Renáta Fučíková a

Renáta Fučíková b

Filip Heyduk, grafický design

JUBILANTI HOLLARU 2024 | vernisáž středa 3.1.2024 | komentovaná prohlídka 17.1.2024

Srdečně zveme na první výstavu v novém roce v Galerii Hollar

JUBILANTI HOLLARU 2024

vernisáž: středa 3.1.2024 v 17 hod

termín výstavy: 4.1. – 28.1.2024 | út-ne 10-12 a 13-18 hod

komentovaná prohlídka: 17.1.2023 v 17 hod

vystavují:

Fanis Ainacidis, Bronislava Bakule Malá, Hza Bažant, Daniela Benešová, Dušan Černý, Petr Fiala, Renáta Fučíková, Jan Holoubek, Tomáš Hřivnáč, Ditta Jiřičková, Lenka Kahuda Klokočková, Svatopluk Klimeš, Jan Kocman, Tereza Kučerová, Michaela Lesařová – Roubíčková, Ivana Lomová, Renata Maesová, Josef Mžyk, Michal Novák, Berenika Ovčáčková, Miroslav Pošvic, Michael Rittstein, Josef Saska, Eva Sendlerová, Marek Sibinský, Tereza Smetanová, Dalibor Smutný, Ladislav Sýkora, Barbara Šalamounová, Milena Šoltészová, Marie Štumpfová, Ester Tajrychová, Eva Vápenková, Magdalena Vovsová, Olga Vychodilová, Karel Zeman

 

Výstava Jubilantů

Každý rok v galerii Hollar zahajujeme výstavou těch, kteří se dožijí životního jubilea. To znamená, že výstavy se budou účastnit umělkyně a umělci, kteří se v roce 2024 dožijí svého životního výročí, které končí buď nulou nebo číslem pět. Jubilantek a jubilantů máme spoustu každý rok a rok 2024 není výjimkou – rád vám ve svém úvodním slovu připomenu ty, kteří si těchto výročí prožili opravdu hodně – paní Danielu Benešovou se svým výročím 95 let, dámy Evu Sendlerovou a Milenu Šoltészovou s výročími 85 let a potom osmdesátníky Josefa Mžyka, Svatopluka Klimeše a Ainacidise Fanise.

Opět se můžete setkat s tím, co je pro naše sdružení typické – různorodost grafických technik a výrazů a také setkávání několika generací, kde mezi nejmladší a nejstarší umělkyní je rozdíl celých 60 let.

Pavel Piekar, kurátor výstavy

 JUBILANTI HOLLARU POZVÁNKA A

Ohlédnutí za Vídní | CONNECTED III – DAYS OF ARTIST BOOK | Vídeň – Künstlerhaus FACTORY

Při ohlednutí za rokem 2023 je třeba připomenout velmi úspěšnou výstavu CONNECTED III umělců z Rakouska a České republiky. Společný projekt Künstlerhaus Vereinigung a pražského SČUG Hollar poskytl příležitost k navázání dialogu mezi oběma uměleckými spolky, umělci a návštěvníky. Výstava autorských knih ve Vídni byla také hojně navštěvovanou součástí  Langen Nacht der Museen 2023.

2023-SM-CONNECTED III4

Vystavující:

Anke Armandi, Mikoláš Axmann, Stella Bach, Kerstin Bennier, Peter Braunsteiner, Šimon Brejcha, Luise Buisman, Kateřina Černá, Babsi Daum, Leslie De Melo, Katya Dimova, Claudia Dölcher (crackthefiresister), Julia Dorningen, Michael Endlicher, Gernot Fischer-Kondratovitch, Harald Gfader, Sibylle Gieselmann, Regina Hadraba, Wolf D. Hoefert, Xénia Hoffmeisterová, Hanna Hollmann, Pavel Hora, Helena Horálková, Eva Hradil, Rita Kämmerer, Svatopluk Klimeš, Lena Knilli, Iva Krupicová, Lisa Kunit, Dora Kuthy, Alena Laufrová, Gert Linke, Christoph Luger, Jan Měrička, Hana Mičková, Martin Mulač, Andreas Ortag, Szilvia Ortlieb, Javier Pérez Gil, Bruno Pisek, Miroslav Polcar, Jadranka Protić, Martin Raudenský, Jiří Šalamoun, Barbara Šalamounová, Käthe Schönle, Susanna Schwarz, Leonard Sheil, Hubert Sielecki, Jana Šindelová, Thomas Steiner, Wolfgang Stifter, Andrea Štosková, Maria Temnitschka, Sophie Tiller, Desislava Unger, René Van De Vondervoort, Martin Velíšek, Lenka Vilhelmová, Eva Vlasáková,  Natalia Weiss, Elisabeth Weissensteiner, Eef Zipper, Greta Znojemsky

Kurátoři projektu: Jaroslava Severová & Martin S. Lohnicky

CONNECTED III 

Názvu výstavy je možné porozumět třeba ve smyslu PROPOJENO. Jde totiž o výstavu Autorských knih. Knihy obecně spojuje vazba / binding/, i když u autorských uměleckých knih, někdy můžeme najít pouzdro nebo krabici, která vazbu nahrazuje. Jen více listů, které jsou nějakým způsobem spojeny, může vytvořit celek, který je možno prohlížet, nebo číst.

SOUVISLOST můžeme najít v tom, že výstava ukazuje práce členů dvou tradičních uměleckých sdružení na jedno téma.  Jde o umělce dvou států, Rakouské a České republiky. Jedna velká část historie je nám společná, učíme se znovu spolupracovat, snažíme se o sobě dovědět více, budoucnost vidíme v celku Evropské unie. Autory české části jsou členové uměleckého sdružení Hollar, kteří odpověděli na open call na téma Autorská kniha. Výsledkem je kolekce uměleckých objektů, které často vznikly jako jen jeden originální exemplář. Soubor ukazuje zájem českých umělců o tuto formu vizuálního sdělení, v tomto času a na tomto místě.

SPOJITOST možná výstava prokáže, hledáme, co je nám společné po dlouhých dobách odloučení. Kulturní výměna ale probíhala vždy, i v dobách podivných, za okolností méně příznivých. Je tudíž na co navazovat.

Jaroslava Severová / Hollar Praha

6

CONNECTED III

Der Name der Ausstellung kann im Sinne von VERBUNDEN verstanden werden. Es handelt sich nämlich um eine Ausstellung von Künstlerbüchern: Bücher verbindet im Allgemeinen die Bindung, obwohl wir bei autorenbasierten Künstlerbüchern manchmal eine Hülle oder Box finden, die die Bindung ersetzt. Nur mehr Blätter, die irgendwie miteinander verbunden sind, können ein Ganzes bilden, das betrachtet oder gelesen werden kann.

Der ZUSAMMENHANG ist darin zu finden, dass die Ausstellung die Arbeiten der Mitglieder zweier traditioneller Kunstvereine zu einem Thema zeigt. Es handelt sich um Künstler zweier Staaten, der Tschechischen Republik und Österreichs. Ein großer Teil der Geschichte ist uns gemeinsam, wir lernen wieder zusammenzuarbeiten, wir versuchen mehr über uns zu erfahren, wir sehen die Zukunft im Ganzen der Europäischen Union. Die Autoren des tschechischen Teils sind Mitglieder des Künstlervereins Hollar, die auf den Open Call zum Thema Autorenbuch geantwortet haben. Das Ergebnis ist eine Sammlung von Kunstobjekten, die oft nur als einzelnes, originales Exemplar entstanden ist. Das Ensemble zeigt das Interesse der tschechischen Künstler an dieser Form der visuellen Kommunikation, zu dieser Zeit und an diesem Ort.

Die VERBINDUNG kann die Ausstellung möglicherweise beweisen, wir suchen, was uns nach langen Trennungszeiten gemeinsam ist. Der kulturelle Austausch fand jedoch immer statt, auch in seltsamen Zeiten und unter weniger günstigen Umständen. Es gibt also etwas, woran es möglich ist, anzuknüpfen.

Jaroslava Severová / Hollar Prag

2

CONNECTED III

The name of the exhibition can be understood in the sense of ALLIED. It is, in fact, an exhibition of artists´ books. Books are generally connected by the binding, although in the case of artists´ books, we sometimes find a cover or box replacing the binding. Only more leaves, somehow bound together, can form a whole that can be viewed or read.

The TOGETHER is found in the fact that the exhibition shows the work of members of two traditional art associations on one theme. These are artists from two countries, the Czech Republic and Austria. A large part of history is common to us, we are learning to work together again, we are trying to learn more about each other, we see the future in the whole of the European Union. The authors of the Czech part are members of the artists‘ association Hollar, who responded to the Open Call on the subject of artists´ books. The result is a collection of art objects, many of which were created as single, original copies. The ensemble shows the interest of Czech artists in this form of visual communication, at this time and in this place.

CONNECTION can possibly prove the exhibition, we are looking for what we have in common after long periods of separation. However, cultural exchange has always taken place, even in strange times and under less favourable circumstances. So there is something it is possible to build on.

Jaroslava Severová / Hollar Prague

8

Výstavní projekt vznikl s laskavou podporou Velvyslanectví České republiky v Rakousku a Českého centra Vídeň.

www.hollar.cz     www.kuenstlerhaus.at     www.confrontart.eu    wien.czechcentres.cz/de

 

 

 

XXIX. FESTIVAL KOMORNÍ GRAFIKY | vernisáž středa 6.12.2023

Výstava v Galerii Hollar

XXIX. FESTIVAL KOMORNÍ GRAFIKY

vernisáž: středa 6.12.2023 v 17 hod

termín výstavy: 7.12. – 23.12.2023 | út-ne 10-12 13-18 hod

komentovaná prohlídka: 20.12.2023 v 17 hod

kurátor výstavy: Pavel Piekar

CENY ZA KOMORNÍ GRAFIKU

Cenu Sdružení českých umělců grafiků Hollar získala Marie Michaela Šechtlová.

Cenu Nadace Hollar získal Martin Velíšek.

Cenu Spolku sběratelů a přátel exlibris získala Daniela Benešová.

Mikoláš Axmann, Pavla Aubrechtová, Daniela Benešová, Libor Beránek, Jan Blaha, Dušan Černý, Karel Demel, Dagmar Dolíhalová, Filip Gabrhelík, Vladimír Gebauer, Jiří Hanuš, Barbora Heřmanová, Jan Holoubek, Pavel Hora, Zbyněk Hraba, Tomáš Hřivnáč, Nanako Ishida, Said Ismail, Zbyněk Janáček, Jarmila Janůjová, Eva Jakubcová, Lenka Kahuda Klokočková, Svatopluk Klimeš, Jan Kocman, Peter Kollár, Markéta Králová, Alena Laufrová, Mira Macík, Martin Manojlín, Ondřej Michálek, Martin Mulač, Lubomír Netušil, Pavel Piekar, Miroslav Pošvic, Martin Raudenský, Josef Saska, Marek Sibinský, Miloš Sláma, Jiří Slíva, Tereza Smetanová, Marie Šechtlová, Lenka Štěpaníková, Eva Vápenková, Martin Velíšek, Kateřina Vítečková, Eva Vlasáková, Lenka Vojtová, Magdalena Vovsová, Bohunka Waageová

 

Komorní grafika

Prosincová výstava je v Galerii Hollar pravidelně věnována Festivalu komorní grafiky. Tradice, která vznikla v devadesátých letech, je pro nás stále aktuální, a tak ji nehodláme měnit.

Komorní formát byl v minulosti pro grafiku typický. Vycházel z toho, že grafika byla určená především jako knižní ilustrace, a byla tím pádem limitovaná velikostí knihy. Italský humanista a typograf Aldo Manunzio, který založil a vedl v Benátkách tiskařskou dílnu, vymyslel koncem 15. a na počátku 16.století malý kapesní formát knih, který tiskl ve velkých nákladech, čímž zajistil, že kniha začala čtenáře všude doprovázet – jak na cestách, tak i doma. A grafici, kteří jeho knihy ilustrovali, se museli tomuto trendu přizpůsobit. Komorní grafika má i dnes omezující formát A4, výjimečně A3 a ve vánočním čase je tedy pro naše návštěvníky také vítaným vánočním dárkem.

Zvolená technika a úroveň řemeslné zručnosti je pro malý formát samozřejmá, a ještě důležitější než ve formátu velikém – grafik si chybnou čáru jednoduše nemůže dovolit.

Necháme na vašem posouzení, jak se vám nové grafiky našich členů budou na výstavě komorní grafiky líbit.

Pavel Piekar

Komorní grafika_pozvánka.indd Komorní grafika_pozvánka.indd

Xénia Hoffmeisterová | TRAMONTANA | vernisáž středa 8.11.2023

 

Výstava v Galerii Hollar

Xénia Hoffmeisterová | TRAMONTANA

vernisáž: středa 8.11.2023 v 17 hod
termín výstavy: 9.11. – 3.12.2023 | út-ne 10-12 13-18 hod
komentovaná prohlídka: 16.11.2023 v 17 hod

kurátor výstavy: Jan Samec
grafika: Petr Foltera

Studených dech přelétající nad vrcholky hor přináší s sebou neklid, vítr rozhýbe vzduch a ten jak teplý fén rozvolní kontury reálných obrysů. Tramontana přináší nejistotu a z nejistoty obavy a obavy vytváří zkreslené představy. Pravda se relativizuje, vše je zpochybněno… Vítr s sebou odnáší realitu. A vakuum po ní vyplní zkreslená pravda.

Xénia Hoffmeisterová Tramonatana a (1) Xénia Hoffmeisterová Tramonatana b(2)

Výstava v Galerii Hollar

PŘESAHY

(Mladá grafika)

 vystavují: Lenka Falušiová, Lucie Lučanská, Vojtěch Hrubant, Saki Matsumoto, Marie Štumpfová

 vernisáž středa: 4.10.2023 v 17 hod
termín výstavy: 5.10. – 29. 10.2023 | út-ne 10-12 13-18 hod
komentovaná prohlídka: 25.10.2023 v 17 hod

 kurátorka výstavy: Alena Kotyza

„Pojící linkou mezi jednotlivými díly a autorek*ů je setkání lidských i mimolidských těl(es), fluidní hranice a křehká balance mezi nimi. V dílech Lenky Falušiové, Lucie Lučanské, Vojtěcha Hrubanta, Saki Matsumoto a Marie Štumpfové se setkává atmosféra plná tajemna, snovost, delikátnost, imaginativnost, prorůstání a pocit přesahující jednotlivce. Společně se vydáme do prostředí, které se plně nepodřizuje lidskému konání. Jemné doteky, překryvy, otisky či setkání přírody a lidí jako by byly vyvázány ze zažitých mocenských struktur. Přítomno je jak prorůstání a jistá likvidita mezi světem lidským a mimolidským, tak jejich separace.

Šum větru v korunách stromů, poryvy na vodní hladině, letmý pohled do plachých očí.

Kresby a grafiky Lenky Falušiové nechávají nahlédnout tajemnou atmosféru hustých lesů a přírodnin v jemných detailech, strukturách, vrstvách a površích. Lucie Lučanská prostřednictvím akvarelu, risografií, komiksů a publikací propojuje elementy každodennosti, mýtů a přírody. Realizace Vojtěcha Hrubanta v kresebných linkách odhalují objevující se a mizející těla v jejich celistvosti či fragmentech. Živé organismy a neživé elementy jako by sebou navzájem prorůstaly, překrývaly se a tvořily instrumentalizované struktury. V dílech Saki Matsumoto, mnohdy inspirovaných mytologiemi a česko-moravským i japonským folklórem, dochází k imaginativnímu prostoupení přírodních motivů a kulturních tradic. Rozmanité práce Marie Štumpfové zpřítomňují delikátnost, křehkost, laskavost, tajemství a pomíjivost.

Šum větru v korunách stromů, poryvy na vodní hladině, smířlivý pohled do klidných očí.“

Alena Kotyza

Přesahy

Výstavy mimo Galerii Hollar

Výstava AFRODITA DNES / Řecko – Patra

Výstava CONNECTED III – DAYS OF ARTIST BOOK | Vídeň – Künstlerhaus FACTORY

 ~

Výstava v Galerii Hollar

ČERNÝ HUMOR

~ vystavují: Petr Palma a Jiří Slíva (SČUG Hollar), Zdenka Hušková a Filip Buryán (hosté) ~

• vernisáž středa 6.9.2023 v 17 hod.
• termín výstavy 7.9. – 1. 10. 2023 | út-ne 10-12 13-18 hod
• komentovaná prohlídka 26.9.2023 v 17 hod.

• V rámci sousedských slavností „Zažít město jinak“ proběhne v sobotu 16.9.2023 od 14 do 16 hod. ukázka grafických technik a v 17 hod. komentovaná prohlídka.

• kurátor výstavy: Pavel Piekar

~

„Výstavu, v jejímž názvu bychom měli slovo humor, jsme v Hollaru minimálně posledních 10 let nepořádali. To je také důvod, proč jsme se rozhodli tuto výstavu uspořádat. Na rozdíl od tvorby dramatické a literární se humor v umění výtvarném nevyskytuje často. Karikatury – tolik oblíbené v průběhu 20. století – známe, ale tvorba obou umělců, kteří spolu vystavují, je jiná, protože svůj osobitý humor vytváří z vnitřní potřeby nikoliv na zakázku.

Skutečný černý humor je charakteristickým rysem celé tvorby Petra Palmy – umělce z Českých Budějovic, který ve své tvorbě odhaluje něco v umění málo viděného – sarkastický pohled na realitu života, který je často velice krutý, ale tento pohled je formulován tak, že je směšný a vy se – nevědomě – rozesmějete. Pro zobrazení svého světa používá techniku černobílého nebo dvoubarevného linorytu, který je velice rafinovaně zpracován, vyryt a autorsky vytištěn.

Humor Jiřího Slívy více pohladí. Jeho přesná liniová kresba je blízká karikatuře – ve své jednoduchosti a sdělnosti. Humorné napětí vzniká propojením dvou protikladných světů. Jiří Slíva se pohybuje nejvíce v litografii, tato technika nejlépe odpovídá jeho kresebným schopnostem.

Jako hosté jsou k výstavě přizváni dva výtvarníci, kteří s motivem humoru systematicky pracují – Zdenka Hušková a Filip Buryán.“

Pavel Piekar

~

Světlo a Stín

• vernisáž středa 9. 8. 2023 v 17 hod.
• komentovaná prohlídka 23. 8. 2023 v 17 hod.
• termín výstavy: 10. 8. – 3. 9. 2023

Světlo – stín je na počátku vytváření obrazu, který na rovině základní plochy, chce vytvořit iluzi trojrozměrného objektu a prostoru. Je vlastní oběma technikám, grafice i fotografii. Záleží pak na autorovi, co si z nich vybírá, co je pro jeho sdělení důležité. Fotografie může být inspirací, základem, který je možné interpre tovat, převyprávět různými grafickými technikami. Už samotné rozhodnutí jakou klasickou techniku zvolit, proměňuje smysl zobrazovaného sdělení. Obraz, vytvořený světlem a stínem, se může měnit na linie nebo body, a prostor je pak konstruován překrýváním čar a ploch. V některých grafikách se body mění na strukturu, která je modelována stíny.

Zajímavá je poměrně častá inspirace fotografií detailu, který může pak být i zjednodušován, až ke geometrické abstrakci. Jde často o detaily technické, ale na výstavě můžeme najít i detaily organické. Fotografie se někdy zdá být jistotou v zachycení okamžiku, ulpívajícího pohledu, zvěčnění chvíle. Někteří vystavující autoři ale okamžik, chvíli, tvar, zmnožují, zdůrazňují trvání, nebo jinde naznačují pohyb, proměny situace. S popřením jednoho znázorněného okamžiku je možné vystavět sdělení o proměnách stejného, o násobení jednotlivého, o časovém průběhu.

Mísení technik je dnes samozřejmostí., stejně jako propojení klasických technik s novými médii. Některé vystavené grafiky jsou založené na kontrastu fotografie a kresby, nebo otisku a kresby, jindy na protikladech mechanického – technického a spontánního – přirozeného.

Fotografie a grafika, kde začíná grafika a kde fotografie? Kde jsou hranice těchto technik? Jedna přechází v druhou, ovlivňují se. Někdy je fotografie základem grafiky, může být předlohou k nové interpretaci, k novému zkoumání, jak vytvořit obraz jinou technikou, jiným médiem. Mění se materiál, na který se tiskne, barvy, formát i detail. Některé postupy, jsou nebo byly společné pro fotografii, stejně jako pro grafiku. Propojení klasických grafických technik s novými technologiemi pak přináší jiné možnosti a podněty. Výstava je dokladem prolínání různých technik a postupů. Ukazuje některé z možností pohybu mezi oběma technikami. Chce zdůraznit, jak důležité a cenné je rozhodnutí jednotlivých autorů, co a jak chtějí znázornit, co sdělit. Každý tisk je jedinečný a zvláštní, vznikl ze zkušeností, dovedností a přesvědčení autora, který s námi chce obrazem komunikovat.

Jaroslava Severová

~

 

VÝSTAVY MIMO GALERII HOLLAR

Nekonečný prostor: dojem nebo realita? 

Novoměstská radnice, Galerie Ve Věži, Karlovo náměstí 1/23, Praha 2

DIMENZE

 Orlická galerie, Rychnov nad Kněžnou, II. patro Kolowratského zámku, Kolowratská 1

•••

Členové Hollaru a známková tvorba

• vernisáž středa 12. 7. 2023 v 17 hod.
• komentovaná prohlídka 26. 7. 2023 od 17 hod.
• termín výstavy: 13. 7.–6. 8. 2023

• kurátor výstavy: Pavel Sivko

Pokud zapátráme v historii známkové tvorby, mezi prvními tvůrci najdeme právě členy spolku Hollar, ať už to byl Max Švabinský, V. H. Brunner, později Karel Svolinský, Jaroslav Šváb, Bedřich Housa a dále Josef Liesler, Jiří Švengsbír, Václav Sivko, Vladimír Lukavský, Ivan Strnad, Josef Herčík, Rostislav Vaněk, Oldřich Kulhánek, Vladimír Suchánek a tak dále, a tak dále.

Tato výstava si vytkla za úkol zmapovat podíl současných členů SČUG Hollar na tvorbě známek. Každý z vystavujících si již vytvořil, řekl bych, svébytný rukopis, jehož autorství je natolik výrazné, že podle známek lze rozpoznat i autora – jako například výrazné kresby portrétů od Evy Haškové nebo malebně zpracované krajiny či hrady a zámky Adolfa Absolona; známky Martina Srba, kde se ukáže jeho mistrovství v ryteckém přepisu historických grafik do formátu známky; detailně provedené technické kresby starých strojů Milana Bauera; jednoduchý, přitom výrazný autorský rukopis poetických kreseb Anny Khunové; schopnost Jana Kavana či Pavla Sivka přistoupit k námětu vždy s novým pohledem ztvárnění. Věcně, s perfektní kresbou, si umí vybrat motiv – také díky znalostem z historie –Karel Zeman; jemná, lehce nahozená kresba, která ale dovede plasticky vyjádřit postavu i tělo zvířete, to jsou známky Ladislava Kuklíka. Známky Dušana Kállaye, vždy s dobře vymyšleným motivem virtuozní kresbou, která je rozhodující součástí výsledné podoby známky. A pak je tu opravdu již na první pohled rozpoznatelná velmi originální kresba Jiřího Slívy, která svým humorem zaujme snad každého.

Jako hosté se této výstavy účastní již známí autoři současných známek Libuše a Jaromír Knotkovi, jejichž známkové aršíky, ať už s motivy flóry či fauny, jsou malými grafickými díly – a proto jsou velmi vyhledávané nejen mezi sběrateli známek. Nakonec je třeba zmínit známky Jana Mageta, opět s výrazně komponovanými motivy, které jsou zdůrazněné použitou formou, jež plně odpovídá obsahu.

Je to prostě výstava, která chce ukázat dnešní napojení na práci našich předchůdců. A já věřím, že všichni zúčastnění autoři jsou jejich dobrými pokračovateli.

Pavel Sivko

~

Budeme se těšit na setkání ♥

VÝSTAVA V GALERII HOLLAR

PŘÍBĚHY

Tomáš Hřivnáč • Michal Novák • Lenka Štěpaníková

vernisáž ST 7. 6. od 17 hod
komentovaná prohlídka ST 28. 6. od 17 hod
8. 6. – 9. 7. 2023

kurátorka: Barbora Vlášková

Napříč dějinami umění se můžeme setkat s nespočtem děl, za nimiž se skrývají mnohé příběhy a osudy jejich tvůrců.
Své příběhy prostřednictvím grafik nabízí trojice výtvarníků – Tomáš Hřivnáč, Michal Novák a Lenka Štěpaníková. Kromě tradičních technik hlubotisku (zvláště suché jehly a leptu) a námětové příbuznosti je spojují především přátelské vztahy. Ve snaze dosáhnout kompozičního a výrazového maxima prolínají technickou a kresebnou dokonalost s promyšlenou barevností a hrou světla a stínů.

Tvorba Tomáše Hřivnáče je neodmyslitelně spojena se smyslností a rafinovaností ženského těla – s jeho intimitou, liniemi a plností tvarů. Zobrazuje ženské akty podněcující fantazii – ženy vášnivé, tajemné a dráždivé. Nikdy však lascivní či podbízivé.

Inspirací Michala Nováka jsou především literatura a hudba. Vážná i moderní. Motivy, postavy a „příběhy“ často klade do dvou paralelních rovin, které nestojí v protikladu, ale vytváří v komponovaném obrazu vzájemný soulad. Na tiscích Michala Nováka se setkáme například s Franzem Kafkou, Bohumilem Hrabalem, Věcí Makropulos, či Donem Quijotem. U děl s hudebními motivy s Johannem Sebastianem Bachem, Jimi Hendrixem, Leonardem Cohenem, či skupinami The Doors, The Rolling Stones a Pink Floyd.

Subtilní kresebný projev a precizní schopnost použití šerosvitné modelace dominuje tvorbě Lenky Štěpaníkové, která preferuje techniku suché jehly. Polarita světelných režimů podpořená monochromatičností tisků prohlubuje intenzitu prožitku z grafického díla. Námětová složka, čerpající převážně z biblických příběhů, či humanitní literatury, stojí především na dokonale propracovaném psychologickém efektu portrétu.